Categories
Du lịch quốc tế

Bị bỏ qua không còn nữa: Julia Tuttle, ‘Mẹ của Miami’ Bà đã làm việc không mỏi mệt để hồi sinh khu vực ngày nay được gọi là Miami, và được xác nhận rộng rãi là người phụ nữ duy nhất đã xây dựng một TP lớn của Mỹ.

Bị bỏ qua không còn nữa: Julia Tuttle, ‘Mẹ của Miami’ Bà đã làm việc không mỏi mệt để hồi sinh khu vực ngày nay được gọi là Miami, và được xác nhận rộng rãi là người phụ nữ duy nhất đã xây dựng một TP lớn của Mỹ.

Leave a Reply